Kansallismielisyydestä ja maahanmuutosta

Lähiaikoina Uudenmaan akselille kertyneen mediahuomion vuoksi on olennaista määritellä se, mitä tarkoitetaan kansallismielisellä suhtautumisella maahanmuuttoon ja väestöön. Maahanmuuttoa käsitellään usein riveistämme erilaisista lähtökohdista, mutta yksi näkökulma on ylitse muiden: Kansallinen etu. 


Yhteiskunta voi toimia vain, jos sen populaation ominaisuudet vastaavat niitä, joita varten kyseinen yhteiskunta on suunniteltu. Nämä ominaisuudet vaihtelevat eri kulttuurien ja kansojen välillä, eikä ole mielekästä tai edes välttämättä mahdollista lähteä integroimaan mihinkään yhteiskuntaan sellaista ainesta, jonka läsnäoloa yhteiskunnassamme ei ole sen alkuvaiheessa perustuslakia laatiessa ja instituutioita rakentaessa ei ole otettu huomioon. 


Suomalainen yhteiskunta ei ole tässä poikkeus. Siihen liittyvät ominaispiirteet, kuten viranomaisiin kohdistuva luottamus, vähäinen korruptio ja kansallisen yhtenäisyyden tunne ovat kaiken sisäpolitiikan kulmakivenä. Ne voivat kuitenkin säilyttää vahvuutensa ja hyödyllisyytensä vain, jos väestö ja sen arvot säilyvät säilyvät suurinpiirtein vastaavina niihin, jotka olivat olemassa näiden ominaispiirteiden kehittyessä.

Maahanmuutto on ilmiö, jonka voidaan katsoa uhkaavan näiden kansallisten piirteiden pysymistä rapauttamalla niiden takana olevan merkittävimmän piirteen: Kulttuurisen ja etnisen korkean homogeenisyyden. Yhteiskunta, jonka kaikki merkittävät toiminnot nojaavat lopulta näiden varaan ei kykene pysymään turvallisena ja tasapainoisena tilanteessa, jossa väestö ei enää koe yhteenkuuluvuutta ja jonka yhä kasvavat kansallisuudeltaan ja perimältään vieraat väestöt aiheuttavat jatkuvasti suuremman luokan ongelmia valtiollisen toiminnan jokaisella tasolla.


Ongelma maahanmuuton kanssa ei kuitenkaan rajoitu vain yhteiskunnallisen epävakauden lisääntymiseen. Se on toinen niistä ilmiöistä, jotka yhdessä muodostavat nykyisen kehityssuuunnan kohti tulevaisuuden Suomea, missä suomalaiset hallitsevat yhä pienemmissä määrin omaa maatansa rajusti kasvaneen, kansalaisoikeudet saaneen muukalaisväestön vuoksi. Tämän uhkakuvan ollessa todennäköinen Uudemaan akseli ei voi kannattaa sellaista maahanmuutto-ja väestöpolitiikkaa, joka johtaisi kyseisen mahdollisuuden toteutumiseen, vaan vaatii näiden muuttamista huomattavasti tiukempaan suuntaan kansakuntamme elinolojen ja suvereniteetin turvaamiseksi.


Elämme kansallisen tulevaisuutemme kannalta kriittisiä aikoja. Suomella on vielä mahdollisuus toimia estääkseen näiden tekijöiden kasvaminen niin suuriin mittasuhteisiin, että niiden korjaaminen on poliittisin toimin mahdollista. Uudenmaan akseli haluaa Suomen olevan jatkossakin suomalainen kansallisvaltio, joka kykenee huolehtimaan kansastaan ja edistämään sen etua.


Fennomaani